Downsyndroom

Wat is downsyndroom?

Ons lichaam bestaat uit miljarden cellen. In deze cellen bevindt zich een celkern met daarin de chromosomen. Chromosomen zijn de dragers van het erfelijk materiaal, de genen. De combinatie van deze genen vertegenwoordigen erfelijke eigenschappen zoals bijvoorbeeld de oogkleur.
Normaal zijn er in elke celkern 46 chromosomen, die altijd in paren voorkomen. Per cel dus 23 paren chromosomen. Deze chromosomen zijn in twee groepen te verdelen: de ‘lichaams’-chromosomen en de geslachtschromosomen
Er zijn 22 paar ‘lichaams’-chromosomen. Zij bepalen de bouw en functie van het lichaam. Zij worden ook wel autosomen genoemd. Daarnaast zijn er de geslachtschromosomen. Daar is maar één paar van. Zij bepalen het geslacht.
Naast lichaamscellen zijn er ook geslachtscellen. Bij de man zijn dit de spermacellen en bij de vrouw zijn dat de eicellen. Deze cellen bestaan uit 23 chromosomen in plaats van de 46 chromosomen die in lichaamscellen voorkomen. Als de spermacel bij de eicel komt, dan versmelten zij en vormen een nieuwe cel. In deze cel zitten de 23 chromosomen van de vrouw en de 23 chromosomen van de man. Samen vormen zij weer een paar, waardoor er tenslotte weer 46 chromosomen zijn. De ene helft van de vader en de andere helft van de moeder.
Bij aanmaak van geslachtscellen kan er wel eens een fout optreden. De geslachtscel krijgt dan niet 23 chromosomen, maar bijvoorbeeld 22 of 24 chromosomen. Als dan de foute geslachtscel samensmelt met de andere geslachtscel, ontstaan er meer of minder chromosomen. Een voorbeeld van een vermeerdering van deze chomosomen is het syndroom van Down. Bij het syndroom van Down is er sprake trisomie 21, dit houdt in dat er 3 (tri) chromosomen (somie) 21 aanwezig zijn.

wat zijn de gevolgen?

Mensen met Downsyndroom hebben enkele karakteristieke uiterlijke kenmerken, waardoor zij meestal duidelijk herkenbaar zijn. Op medisch gebied kunnen zich de nodige problemen voordoen. Zo wordt bijna de helft van hen geboren met een hartafwijking, die overigens in veel gevallen operatief te behandelen is. Preventief geneeskundig onderzoek door artsen of therapeuten die veel kinderen met Downsyndroom zien is van groot belang. Door eventuele problemen met de gezondheid vroegtijdig te behandelen zijn de kansen op een goede gezondheid en een betere levensverwachting sterk toegenomen.
Kinderen met Downsyndroom ontwikkelen zich trager dan andere kinderen, zowel lichamelijk als verstandelijk. Er is echter een grote variatie in wat ze kunnen bereiken. Niet alleen hun aanleg, maar vooral ook de mogelijkheden die hen geboden worden in hun omgeving spelen daarbij een belangrijke rol.

na het stellen van de diagnose

Het aanhoren van de diagnose Downsyndroom is voor de meeste ouders een grote schok, of dat nu voor of na de geboorte van de baby plaats vindt. Verwachtingen en toekomstplannen vallen in duigen. Verdriet, onzekerheid, en soms zelfs afkeer komen daarvoor in de plaats. Per jaar krijgen tientallen aanstaande ouders al tijdens de zwangerschap de diagnose te horen. Veruit de meeste ouders horen echter pas direct na de geboorte wat er aan de hand is. Soms gaan er ook nog wel enige weken voorbij voordat de diagnose duidelijk is. Gelukkig is het meestal zo dat het eerste verdriet na verloop van tijd minder wordt en dat daar het genieten van en met het kind voor in de plaats komt. Dat heeft dan een eigen plaats in het leven gekregen.

Kinderen met Downsyndroom zijn zeker geen zielige kasplantjes. Ze zijn even lief, ondeugend en eigenwijs als hun broertjes en zusjes. Kortom: kinderen om net zo veel van te houden!

mogelijkheden

Net als ieder ander ontwikkelt een kind met Downsyndroom allerlei vaardigheden. Het tempo waarin dit gebeurt is echter vrijwel altijd langzamer dan bij “gewone” kinderen, terwijl ook lang niet altijd hetzelfde eindniveau wordt bereikt. Ook hier geldt weer, dat er een zeer grote variatie mogelijk is. Gebleken is dat bij een individueel aangepaste manier van begeleiden en stimuleren kinderen met Downsyndroom veel meer kunnen leren dan vroeger werd gedacht.